آکورد آهنگ ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دلمی از منصور

(
از 2 رای)
ارسال شده توسط: پرهام نیک
ریتم: 6/8

تغییر به گام دلخواه

Dm
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

C
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

Bb
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

                               Bb    Am
ﮔﻞ ﻣﻦ ای ﻧﺎزﻧﻴﻨﻢ

Dm
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

C
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

Bb 
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

                             Bb      Am
رو ﭼﺸﺎت ﻧﺸﻴﻨﻪ ﺷﺒﻨﻢ

Dm
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

C
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

Bb
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

                                 Dm
ﻣﻦ در ﺑﻪ در ﻣﻲ ﮔﺮدم

C 
ﺗﻮی ﺷﻬﺮ ﭼﺸﺎت

Dm       Am
ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮات

                              Dm
 ﺗﺎ ﻣﻲ آد

C
ﺗﻮ ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻲ ﺷﻴﻨﻪ ﻧﮕﺎت

Dm         Am
راﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﻣﻴﺮم ﺑﺮات

                      C
ﺗﻮ رو

C       Dm
ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﺪﻳﺪه

Dm        Am
وﺻﻒ ﺧﻮﺑﻴﺖ و ﺷﻨﻴﺪه

                               Bb    Am
 ای ﺗﻮ ﻳﺎس ﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ

Dm
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

C
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

Bb
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

                                Bb    Am
 ﺗﻦ ﺗﻮ ﻇﺮﻳﻔﺘﺮ از ﮔﻞ

Dm
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

C
ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

Bb
 ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ دﻟﻤﻲ

      A            Bb C        Dm
دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﮔﻞ ﭘﻮﻧﻪ ﻣﻲ رﻳﺰم ﺑﻪ روی ﻣﻮﻫﺎت

A        Bb C               Dm
دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻲ رﻳﺰم ﺟﺎی ﻗﺪﻣﻬﺎت

      Dm              C
دل ﺗﻮ ﺟﻨﺲ ﻳﻪ اﻟﻤﺎس

Dm                C
ارزﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻨﻬﺎﺳت

دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

ارسال دیدگاه جدید

قابلیت ارسال دیدگاه تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است. جهت ثبت نام و جهت ورود کلیک کنید!
اسکرول خودکار