تصویر ویگن

آکوردهای گیتار از ویگن

Vigen

تعداد ترانه ها: 15
ترانه یاد تهران از ویگن

بی توخاموشم دراین شهرفرنگ توی غربت دل من بازشده تنگ کی میشه باز دوباره شب...

ترانه جلوه قمر از ویگن

گل پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارد گردد خجل گل ز رویت...

ترانه بی سرانجام از ویگن

در حریر گیسوانت دل زمانی خانه می کرد شکوه ها از بی قراری با من...

ترانه گل سرخ از ویگن

آخر ای محبوب زیبا بعد از آن دیر آشنایی آمدی خواندی برایم قصه تلخ جدا...

ترانه غریق از ویگن

طوفان در دریا غوغا میکرد بیدادی بر کشتی ها میکرد دست ناخدا بر آسمان هراسان...

ترانه شکوفه از ویگن

شکوفه می رقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه...

ترانه مهتاب از ویگن

مهتاب ای مونس عاشقان،روشنایی آسمان ها مهتاب ای چراغ آسمان،روشنی بخش جهان،کو ما هم نزدت...

ترانه زن زیبا از ویگن

زن زیبا بود در این زمونه بلا  خونه ای بی بلا هرگز نمونه، ای خدا...

ترانه نفرین از ویگن

آسمان چشم او آیینه کیست آنکه چون آیینه با من روبرو بود درد و نفرین...

ترانه مثال تور ماهیا از ویگن
دارای ویدئو

مثال تور ماهی‌ها تار دلم ز هم گسسته می خوام بگیرم دامنت با این دو...

ترانه عروس دریا از ویگن

مثل تور ماهیا تار دلم ز هم گسسته می خوام بگیرم دامنت با این دو...

ترانه دل دیوانه از ویگن
دارای ویدئو

با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم...

ترانه سیمین بری از ویگن
دارای ویدئو

سیمین بری گل پیکری آری از ماه و گل زیباتری آری همچون پری افسونگری آری...

ترانه شانه از ویگن

بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه چون در چینو شکنش دارد دل من کاشانه...

ترانه چرا نمیرقصی از ویگن
دارای ویدئو

قد و بالای تو رعنا رو بنازم نو گل باغ تمنّا را بنازم تو که...