گیتار زدن با پیک - بخش ششم

توضیحات این دوره آموزشی

تمرکز دوره ششم از سری آموزش های گیتار با پیک بر روی اجرای دولاچنگ بر روی ریتم است. در این دوره مثل دوره های قبل تمرینهای متفاوتی برای آموزش قرار داده شده است.

اگر این دوره برای شما سخت بود حتما به دوره های قبلی برگردید و درس های خود را مرور کنید.