نت و تبلچر کامل آهنگ مخلوق از گوگوش

دمو صوتی اجرا این تبلچر

دانلود فایل های تلبچر