آخرین آکورد های تایید شده

آکوردهای تایید شده لامینور به شما کمک می کند که مطمئن تر از قبل از اجرای ترانه های پاپ لذت ببرید. شما در این صفحه می توانید آکوردهای مورد نظر خود را بر اساس گام اصلی فیلتر و برای استفاده آموزشی استفاده کنید.

فیلتر آکوردها بر اساس گام اصلی

دقت کنید که فیلتر انتخاب گام، فقط روی آکوردهای تایید شده لامینور فعال است.